Kennisportaal BelRAI

Zowel de federale regering als de deelstaatregeringen van België hebben BelRAI gekozen als uniform instrumentarium voor het in kaart brengen van de zorgbehoevendheid van personen.

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek staat sinds 2018 in opdracht van de Vlaamse overheid mee in voor de voorbereiding van de implementatie van BelRAI in de verschillende Vlaamse zorgsectoren. Het Kwaliteitscentrum focust binnen dit traject voornamelijk op vorming, de overdracht van kennis, de ontwikkeling van expertise, het bieden van ondersteuning en het creëren van een draagvlak voor BelRAI.
Het kennis- en vormingsportaal, gericht naar alle zorgactoren en stakeholders betrokken bij BelRAI, draagt bij tot de realisatie van deze doelstellingen.

Kennisportaal

Het kennisportaal biedt aan zorgverleners en -organisaties alle essentiële wetenschappelijke, wetgevende en praktijkgerichte informatie om met BelRAI aan de slag te gaan of zich te verdiepen in het onderwerp.

Vormingsportaal

Het Kwaliteitscentrum richt daarnaast een vormingsportaal in waarop indicatiestellers, zorgverleners en -organisaties van de Vlaamse zorgsectoren zich kunnen inschrijven voor onder meer het volgen van een trainersopleiding, het raadplegen van documentatie over BelRAI of het op een interactieve manier verfijnen van hun kennis via e-learningmodules.

Aanmelden voor het vormingsportaal kan hier. De handleidingen over het gebruik van het vormingsportaal kan je hier terugvinden.

Nuttige links

Vlaams IT-platform BelRAI - demo omgeving

Handleiding Vlaams IT-platform BelRAI (enkel voor BelRAI-trainers)

E-learning bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw (enkel voor BelRAI-trainers)

Vlaams Departement Zorg infopagina BelRAI

BelRAI in het kort

BelRAI, een gestandaardiseerd en uniform beoordelingssysteem, heeft als doel de zorgkwaliteit en -continuïteit te optimaliseren. Het BelRAI-instrumentarium bestaat uit verschillende uitgebreide beoordelingsinstrumenten, screeners en supplementen, gebaseerd op de wetenschappelijk gevalideerde interRAI-instrumenten.

Zorgverleners kunnen aan de hand van BelRAI een globale beoordeling maken van het fysiek, cognitief, psychisch en sociaal functioneren van personen met complexe zorgnoden. BelRAI ondersteunt zorgverleners en -organisaties om de noden en het functioneren van kwetsbare personen op te volgen en in samenspraak met hen een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen. Daarnaast faciliteert BelRAI de samenwerking tussen verschillende zorgverleners en -organisaties en zal het in de toekomst mogelijk zijn via BelRAI het recht op tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming automatisch te berekenen.

BelRAI-instrumenten

BelRAI is een ‘suite’ of een verzameling van gestandaardiseerde inschalingsinstrumenten die in diverse zorgsectoren gebruikt kunnen worden en als doel hebben de zorgkwaliteit en -continuïteit te optimaliseren. BelRAI-instrumenten brengen het fysiek, cognitief, psychisch en sociaal functioneren van een persoon met een complexe zorgnood in kaart. Naast de uitgebreide BelRAI-instrumenten, bestaan er verkorte screeners en supplementen voor de beoordeling van specifieke doelgroepen, problematieken of functioneringsdomeinen.

Voorbeelden

Voorbeelden van uitgebreide BelRAI-instrumenten zijn de BelRAI-Home Care voor personen die professionele thuiszorg ontvangen en de BelRAI-Long Term Care Facilities voor personen met complexe, residentiële zorgnoden. De BelRAI-Screener is een voorbeeld van een verkort instrument dat aangeeft of iemand nood heeft aan een uitgebreide BelRAI-inschaling en daarnaast ingezet kan worden in het kader van rechtentoekenning voor een zorgbudget (Vlaanderen). Het BelRAI-Forensisch Supplement en Addiction Supplement zijn twee voorbeelden van supplementen die gebruikt kunnen worden in de sector van de geestelijke gezondheidszorg.

Starten met BelRAI

Om BelRAI te implementeren in uw organisatie of om als individuele zorgverstrekker aan de slag te gaan met BelRAI dienen voorafgaand enkele randvoorwaarden gerealiseerd te worden. Om op een correcte manier met de BelRAI-instrumenten te werken is het namelijk essentieel om een erkende opleiding te volgen, de richtlijnen betreffende privacy, informatiebeveiliging en toegangsrechten te respecteren, en te beschikken over de nodige software of applicatie.

Onderzoek

Sinds de ontwikkeling van het Resident Assessment Instrument in de jaren ’80 van de 20e eeuw werden talrijke wetenschappelijke onderzoeken gerealiseerd en gepubliceerd. De verschillende onderzoeksrapporten beschrijven onder meer de psychometrische kwaliteiten van de BelRAI en interRAI-instrumenten en de opportuniteiten die voortvloeien uit een (grootschalige) implementatie van deze instrumenten binnen de diverse zorgsectoren. Op basis van deze (inter)nationale onderzoeken, worden de instrumenten en de toepassingen ervan voortdurend geoptimaliseerd en uitgebreid.

Wetgeving

In maart 2018 keurden de federale regering en de deelstaatregeringen het protocolakkoord over de stapsgewijze invoering van BelRAI in de zorgsectoren goed. De Vlaamse overheid kiest resoluut voor een veralgemeend gebruik van BelRAI; enerzijds als zorgplanningsinstrument met onder andere als doel meer vraaggestuurde, efficiënte, duurzame en kwaliteitsvolle zorg te bieden, anderzijds als uniform inschalingssysteem voor de onderbouwing van het financieringssysteem in het kader van de Vlaamse sociale bescherming en het Vlaams Woonzorgdecreet.